Vichter Heimatlied „Alaaf de Veet“

Text: Andr. Franzen / Musik: J.Hurtz

1. Ich kenn e Dörpche op de Welt

dat kann mer jot jefalle,

dat löht ich net öm alles Jeld

öm Richdom un Kristalle de Berreg et ömschlesse,

do hat mi Modder mich jeweegt, –

Wat wore dat noch Zickde –

Dr Vadder up der Schüß mich kreeg

un lehd mich dorop rigge.

Wenn mer mich froge deht

Sag ich: „Dat is de Veeht!“

Refr. Alaf de Veeht, alaf de Vehht,

alaf de Veeht, de Veeht alaf de Veeht…

un wenn se verjeht!

2. Dat Dörpche litt em Talesjrond.

De Baach det ruuschend flesse,

un rähts un lenks dönt konterbont

En jeddem Fröjjohr komme wehr

de Schwalve en hör Nester

un Jong un Mäddche han sich jähr;

Su wor et hü un jester.

Sulang de Veeht besteht

Dat niemols angesch weehd

Refr. Alaf de Veeht, alaf de Veeht,

alaf de Veeht…

 

3. Sulang de Bach noch Wasser föhrt,

sulang lävt och dr Jöhres.

Dat mer met Wasser Lehm anröhrt,

dat weeß jo jedder Knöres.

Us „Lehm“ un „Jöhres“, wie bekannt

es ose Nam enstange

Mer wähde övverall em Land

als Lehmjöres empfange.

Däm Lehmjöres zor Ihr

os Leddche senge mer;

Refr. Alaf de Veeht, alaf de Vehht,

alaf de Veeht…

4. Doch wenn os leitzde Stöndche schleht,

et jeht dann an et Sterve,

em Böisch mer os begrave deht

em Lehm mer net verderve.

Zwor hat net Jeddermann die Ihr

dat an sie Graav se trööte.

Doch jeddem Veehter, dä do schlieft

äm dönt de Vöjjel flöte,

däm ruuscht der Hemetwenk:

„Schloff sillig, Veehter Kenk!“

Refr. Alaf de Veeht, alaf de Veeht,

alaf de Veeht…

5. Wenn ens de Welt jet övverkönt

moß och de Veeht dran jlöve.

Wie Mänscher es de os dat jönnt,

weil mer verschünnt send blevve.

Als domols wor dr Feind em Land

wie de Kanonne bletzde;

Dr Herrgott os met singer Hank

Su wunderbar beschötzde!

Dröm sengt us Dankbarkeet:

Alaf, alaf de Veeht !!!

Refr. Alaf de Veeht, alaf de Vehht,

alaf de Veeht…